Hurda araç sahiplerini sevindirecek haber

0
20

Hurda araç sahiplerini sevindirecek haber . Maliye ile Gümrük ve Ticaret bakanlıkları, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), il özel idareleri, belediyeler, büyük şehir belediyeleri su ve kanalizasyon idarelerinin alacakları tekrar yapılandırılıyor.

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş’ın imzasını taşıyan, Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu.

Teklif, 19 Ağustos 2016’da yürürlüğe giren Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun kapsadığı alacak türleri ve alacaklı idareler esas alınarak, bu idarelerin 31 Mart 2017 tarihine kadar olan netleşmiş alacaklarını yapılandırıyor.

Hurda araç sahiplerinin vergi cezaları silinecek
TBMM Başkanlığına sunulan, bazı alacakların yapılandırılmasına dair kanun teklifine göre, 1997 model ve daha eski olan taşıtların hurdaya ayrılarak tescil kaydının silinmesi halinde, ödenmemiş olan motorlu taşıtlar vergisi ile bu vergiye dair gecikme zammı, gecikme faizi, vergi cezaları ve 31 Aralık 2016 tarihine kadar tescil plakasına kesilen idari para cezalarının tahsilinden vazgeçilecek.

Hangi alacaklar yapılandırma kapsamında
Teklifle yapılandırılan borçlar şu şekilde:

– Maliye Bakanlığınca tahsil edilen, Vergi Usul Kanunu kapsadığı, 31 Mart 2017 tarihi de dahil bundan önceki dönemlere, beyana dayanan vergilerde bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelere dair vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri ile gecikme zamları (gelir ve kurumlar vergisine mahsuben 2017’de ödenmesi gereken geçici vergi ile 2017 yılında ödenmesi gereken gelir vergisi ikinci taksitleri hariç)

Vergi cezaları
– 2017’ye dair olarak 31 Mart 2017’den önce tahakkuk eden vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri ile gecikme zamları (2017 yılı için tahakkuk eden motorlu taşıtlar vergisi ikinci taksidi hariç)

– 31 Mart 2017’den önce yapılan belirlemelere dair olarak vergi aslına bağlı olmayan vergi cezaları

– 31 Mart 2017’den önce Askerlik Kanunu, Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun, Milletvekili Seçimi Kanunu, Karayolları Trafik Kanunu, Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun, Anayasa Değişikliklerinin Halkoyuna Sunulması Hakkında Kanun, Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun, Karayolu Taşıma Kanunu, Nüfus Hizmetleri Kanunu, Karayolları Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun gereğince verilen idari para cezaları

– Bunların dışında kalan Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında takip edilen, bazı istisnalar hariç Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında olup tahsil dairesine takip için ulaşan amme alacakları dahil olmak suretiyle asli ve feri amme alacakları

– Gümrük Kanunu ve ilgili diğer kanunlar kapsamında gümrük yükümlülüğü doğan ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil daireleri tarafından Amme Alacaklarının Tahsil Usulu Hakkında Kanun hükümlerine göre takip edilen gümrük vergileri, idari para cezaları, faizler, gecikme faizleri ile gecikme zammı alacakları

Sigorta prim ve cezaları
– SGK’ya bağlı tahsil dairelerince takip edilen, tahakkuk ettiği halde ödenmemiş 2017 yılı Mart ayı ve önceki aylara dair sigorta primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi, isteğe bağlı sigorta primleri ve topluluk sigortası primi, yaşlılık aylığı, emekli aylığı ya da malullük aylığı bağlandıktan sonra sigortalı sayılmasını gerektirir nitelikte çalışması sebebiy ile ilgili mevzuatına göre ödenmesi gereken 2016 yılı Şubat ayı ve önceki aylara dair sosyal güvenlik destek primi, Mart 2017 sonuna kadar bitirilen özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere dair yapıların ön değerlendirme, araştırma ya da belirleme sonucunda bulunan eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi ile tüm bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları

– Mart 2017 sonuna kadar işlenen fiillere dair idari para cezaları ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları

– Mart 2017 ve önceki aylara dair damga vergisi, özel prosedür vergisi ve eğitime katkı payı ile bunlara bağlı gecikme zammı alacakları

– İl özel idarelerinin, takip edilen ve vadesi 31 Mart 2017’den önce olmasına rağmen bu düzenlemenin yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş asli ve fer’i amme alacakları (İdari para cezaları ve özel idare payı hariç)

– Belediyelerin, 31 Mart 2017’den önceki dönemlere, beyana dayanan vergilerde bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelere dair vergi, 2017 yılına dair tahakkuk eden emlak vergisi ile işyeri ve diğer biçimlerde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi hariç 2017’ye dair olarak tahakkuk eden vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları, bunların yanında kalan ödenmemiş bulunan asli ve feri amme alacakları

– Belediye Gelirleri Kanunu’na göre tahsili gereken ve vadesi 31 Mart 2017 tarihinden önce olmasına rağmen bu düzenlemenin yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş bulunan ücret alacakları ile bunlara bağlı fer’i alacakları

Su cezaları
– Belediyelerin su abonelerinden olan ve vadesi 31 Mart 2017 tarihinden önce olmasına rağmen ödenmeyen su, atık su ve katı atık ücreti alacakları

– Büyükkent belediyelerinin katı atık ücreti alacakları ve bunlara bağlı feri alacakları

– İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun kapsamındaki büyükşehir belediyeleri su ve kanalizasyon idarelerinin ödenmemiş su ve atık su bedeli alacakları ile bu alacaklara bağlı faiz, gecikme faizi ve gecikme zammı gibi fer’i (sözleşmelerde düzenlenen birçok ceza ve zamlar dahil) alacakları

– Bu düzenlemede belirtilen diğer alacaklardan netleşmiş olup, bu düzenlemenin yayımı tarihi itibarıyla vadesi geldiği halde, ödenmemiş veya ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan alacaklar.

MTV için taksit ödeme süresince fenni muayene izni
Bu arada, düzenleme kapsamında ödenecek olan Motorlu Taşıtlar Vergisi için taksit ödeme süresince fenni muayene izni verilecek.

Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’a göre takip edilen bazı alacaklar, gümrük vergileri ve idari para cezaları ile bu alacaklara dair birçok faiz, zam, gecikme zammı, gecikme faizi, gecikme cezası gibi fer’i alacakların yapılandırılması sağlanacak.

Başvuru için son gün 30 Haçünkün
Yapılandırmadan faydalanmak isteyenler 30 Haçünkün 2017 günü sonuna kadar müracaatda bulunacak.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığına, Maliye Bakanlığına, il özel idarelerine ve belediyelere ilk taksit 31 Temmuz 2017’ye, SGK’ya ilk taksit 31 Ağustos 2017’ye kadar ödenecek.

Yeniden yapılandırılan borçlar bu tarihleri takip eden ikişer aylık dönemler durumunda azami 18, il özel idareleri ve spor kulüplerinin borçları ise ikişer aylık dönemler durumunda azami 36 eşit taksitte ödenebilecek.

Peşin ödemelerde Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarlar üzerinden ilaveten yüzde 50 indirim yapılacak.

 

Kaynakça

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here